Köpvillkor

 

Tillbaka 

För företagskunder gäller Lev villkor: Enligt IML2009

Allmänna leveransbestämmelser IML 2009

Antagna 2008 av IM-föreningen – branschföreningen för leverantörer av produkter och tjänster inom elektronik och automation

Tillämplighet

1. Dessa allmänna leveransbestämmelser skall äga tillämpning i den mån de icke ändras genom skriftlig överenskommelse mellan parterna. I avsaknad av skriftlig bekräftelse i samband med avtalets ingående skall uttalanden och uppgifter inte åsidosätta vad som föreskrivits i leveransbestämmelserna eller eljest ha betydelse för bestämmandet av avtalets innehåll.
Dessa bestämmelser är inte tillämpliga på programvara som ingår i leveransen i den mån särskilda villkor gäller för programvaran.
Ritningar och beskrivningar


2. Alla uppgifter beträffande vikt, dimensioner, kapacitet, pris, tekniska och andra data i kataloger, prospekt, cirkulär, annonser, bildmaterial och prislistor är ungefärliga. Sådana uppgifter är bindande endast i den mån avtalet uttryckligen hänvisar till dem.


3. Om inte annat avtalats förblir alla av säljaren tillhandahållna ritningar och tekniska handlingar för tillverkning av varan eller del därav säljarens egendom. De får icke utan dennes medgivande användas av köparen eller kopieras, reproduceras, utlämnas eller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom.


4. Alla ritningar och tekniska handlingar för tillverkning av varan eller del därav, vilka av köparen överlämnats till säljaren, förblir köparens egendom. De får icke utan dennes medgivande användas av säljaren eller kopieras, reproduceras, utlämnas eller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom.

Sekretess

5. Information om förhållanden – däri innefattat teknisk information samt relationer till kunder och andra affärskontakter – varom kännedom vunnits på grund av parternas samverkan skall, i den mån som de inte är allmänt kända, inte vidareföras till tredje man genom överlämnande av handlingar eller på annat sätt i annan mån än vad som är nödvändigt för att tillgodose partens fullgörelse eller intresse av avtalet. Part skall genom tystnadsförbindelse för personal eller andra lämpliga åtgärder tillse att denna sekretesskyldighet iakttas. Skyldigheten gäller även efter det att avtalet fullgjorts eller upphört.

Förpackning

6. I prislistor och kataloger angivna priser anses gälla oförpackad vara.

Leveransprov

7. Avtalade leveransprov skall utföras i säljarens fabrik under normal arbetstid, såvida icke annat överenskommits. Om tekniska bestämmelser för proven icke angivits i avtalet, skall proven utföras i överensstämmelse med de normer, som allmänt tillämpas inom vederbörande industribransch i det land, där varan tillverkas.

8. Säljaren skall underrätta köparen om leveransprov i så god tid, att köparens ombud kan närvara. Om köparen icke är företrädd vid proven, skall säljaren tillställa köparen provningsprotokollet, som skall utgöra bindande bevisning om det som avses att fastställas genom provet.

9. Om varan vid leveransprov icke befinnes vara avtalsenlig, skall säljaren med all skyndsamhet tillse att varan bringas i överensstämmelse med avtalet. På köparens begäran skall nytt prov därefter utföras. Om avvikelsen varit obetydlig kan nytt prov icke påfordras.

10. Säljaren skall bära alla kostnader för leveransprov, som utförs i hans fabrik. Köparen skall svara för egna kostnader såsom reskostnader och traktamenten för av honom anlitade medhjälpare vid provet.

Leverans och leveranstid

11. Leverans sker fritt säljarens lager.
Leveranstiden skall räknas från den senaste av följande tidpunkter:
a) dagen för ingåendet av avtalet;
b) dagen då säljaren erhåller meddelande om eventuellt erforderliga licenser eller andra tillstånd;
c) dagen då säljaren mottar sådan i avtalet föreskriven betalning, som skall erläggas innan tillverkningen påbörjas;
d) dagen då säljaren mottagit samtliga för leveransen erforderliga tekniska data och instruktioner.
Finner säljaren att avtalad leveranstid av honom inte kan hållas eller framstår dröjsmål på hans sida såsom sannolikt, bör han utan uppskov skriftligen meddela köparen detta och därvid ange orsaken till dröjsmålet samt såvitt möjligt den tidpunkt då leveransen beräknas kunna ske.

12. Om den i avtalet angivna leveranstiden endast är ungefärlig, äger vardera parten, efter utgången av två tredjedelar av den sålunda angivna tiden, skriftligen anmoda den andra parten att träffa överenskommelse om en bestämd tidpunkt. Om avtalet icke omnämner någon leveranstid, äger vardera parten sex månader efter avtalets ingående framställa sådan anmodan som anges i föregående stycke. Sålunda bestämd tid skall gälla såsom i avtalet fastställd leveranstid.

13. Om leveransen hindras eller försvåras på grund av någon i punkt 34
angiven omständighet eller köparens handling eller underlåtenhet, skall leveranstiden i motsvarande mån förlängas. Denna bestämmelse äger tillämpning, oavsett om den ifrågavarande omständigheten inträffar före eller efter utgången av
den avtalade leveranstiden.

14. Om säljaren icke avlämnar varan inom leveranstiden eller inom den med stöd av bestämmelserna i punkt 13 utsträckta tiden, äger köparen rätt till vite, såvida det med hänsyn till omständigheterna i fallet skäligen må kunna antas att köparen åsamkats skada och köparen framställt krav på vite genast efter inträffad försening.
Följande procentsatser respektive maximering skall gälla för ovannämnda vite:
0,5 % per vecka av den del av den avtalade köpeskillingen som hänför sig till den del av varan som till följd av dröjsmålet icke kan tas i avsett bruk. Om det belopp, på vilket vitet skall beräknas, överstiger 500 000 svenska kronor, utgår vitet på den överskjutande delen med 0,25 % per vecka. Vitet, som beräknas för varje full vecka dröjsmålet varar, räknat från den dag då varan skulle ha avlämnats, skall icke överstiga 7,5 % av den del av köpeskillingen som hänför sig till den del av varan, som icke kan tas i avsett bruk.
Med förbehåll för vad som stadgas i punkt 16 utesluter köparens rätt till vite varje annan påföljd i anledning av säljarens dröjsmål att avlämna varan.

15. Om köparen blivit berättigad till maximalt vite enligt punkt 14, har han rätt att häva avtalet med avseende på den del av varan på vilken det maximala vitet beräknats, om han skriftligt påfordrat leverans och meddelat sin avsikt att häva köpet om leverans inte sker inom en bestämt angiven skälig frist och säljaren inte avlämnar varan före fristens utgång.
Köparen har även rätt att häva köpet med avseende på sådan del som redan avlämnats om denna utan den del för vilken enligt föregående mening hävningsrätt föreligger uppenbarligen inte kan användas för det avsedda ändamålet och säljaren insett eller borde ha insett detta.

16. Om köparen enligt punkt 15 häver köpet eller del därav har han med den begränsning som föreskrivs i punkterna 37-39 rätt till ersättning för merkostnad
på grund av ersättningsleverans (ersättning för prisskillnad) eller för sådana kostnader som han åsamkas, om han väljer att inte skaffa annan vara istället.

17. Om köparen bedömer att han icke kommer att kunna mottaga varan på fastställd dag, bör han utan uppskov skriftligen meddela säljaren detta och därvid ange orsaken till dröjsmålet samt såvitt möjligt den tidpunkt, då mottagandet beräknas kunna ske.
Om köparen underlåter att mottaga varan på fastställd dag, är han trots detta skyldig att erlägga betalning på samma sätt som skulle ha skett om varan hade levererats.

18. Om köparens i punkt 17 angivna underlåtenhet icke beror på förhållande
som avses i punkt 34, äger säljaren skriftligen uppfordra köparen att inom skälig tid mottaga varan.
Om köparen, oavsett anledningen, underlåter att göra detta, äger säljaren genom skriftligt meddelande till köparen häva avtalet vad beträffar sådan del av varan som på grund av köparens underlåtenhet icke mottagits.

19. Om köparen inte mottager varan på avtalad tid står han risken för varans förstörelse och är skyldig att ersätta säljaren för de kostnader som kan upp- komma för vård, lagring eller försäkring av varan.
Om säljaren häver avtalet enligt punkt 18 har han rätt till ersättning av köparen med ett belopp som motsvarar köpeskillingen med avdrag för det belopp som säljaren kan inbespara genom att inte fullgöra leveransen till köparen. Härvid förutsätts att säljaren om möjligt försöker sälja varan till annan.
Pris och betalning

20. Om inte annat avtalats har säljaren rätt till ersättning för kostnadsökningar på grund av skatter, offentliga avgifter eller växelkursförändringar efter offertdatum. Om den avtalade leveranstiden på grund av överenskommelse härom eller enligt punkt 13 förlängs med mer än sex månader, är säljaren inte bunden av det avtalade priset, utan äger rätt till ett skäligt pris som i så fall bestäms med ledning av det av honom allmänt tillämpade priset på leveransdagen.

21. Betalning skall erläggas senast 30 dagar efter fakturadatum. Om köparen icke erlägger betalning i rätt tid har säljaren rätt till dröjsmålsränta enligt lag.
Om köparen på grund av annan omständighet än som avses i punkt 34 inom tre månader alltjämt icke har erlagt det förfallna beloppet, äger säljaren genom skriftligt meddelande till köparen häva avtalet och av köparen erhålla ersättning på samma sätt som föreskrivs i punkt 19, andra stycket.

Återtagandeförbehåll

22. Om det kan antas att köparen inte kommer att rätteligen fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet, eller om säljaren häver avtalet, har säljaren rätt att återta sådan vara som fortfarande lagligen kan återtas. Köparen har innan varan tillfullo betalts inte rätt att utan säljarens skriftliga medgivande förfoga över den på sådant sätt att säljarens återtaganderätt äventyras. Accept eller annan förbindelse anses icke som betalning, förrän den är helt inlöst.

Ansvar för fel

23. Säljaren förbinder sig att i enlighet med punkterna 24-32 avhjälpa alla genom bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning uppkommande fel. 24. Köparen skall undersöka varan så snart som möjligt efter ankomsten. Finns det anledning att anta att fel i varan kan medföra risk för skada, skall skriftlig reklamation ske genast.
Säljarens ansvar avser endast fel som köparen skriftligen påtalar inom 15 dagar efter det att felet upptäckts eller bort upptäckas och senast inom ett år från avtalad dag för leverans eller den senare dag när säljaren fullgjort vad som ankommer på honom enligt avtalad leveransklausul.

25. I utbyte levererade eller omgjorda delar garanteras på samma villkor och under samma förutsättningar, som gäller för den ursprungliga varan under en tid av tre månader. Denna bestämmelse äger icke tillämpning på varans övriga
delar, för vilka garantitiden endast förlängs med tid, under vilken varan varit obrukbar till följd av fel, som avses i punkt 23.

26. Efter att från köparen ha mottagit skriftligt meddelande om fel, som avses i Punkt 23, skall säljaren avhjälpa felet med all skyndsamhet och - med undantag av vad som sägs i punkt 27 – på egen bekostnad. Köparen skall för reparation eller utbyte till säljaren återsända del på vilken yppats fel, som avses i punkt 23, för såvitt inte säljaren finner lämpligt att utföra reparationerna hos köparen.
Genom att till köparen avlämna sådan vederbörligen reparerad eller utbytt del skall säljaren anses ha fullgjort sina förpliktelser enligt denna punkt med avseende på den felaktiga delen.
Säljaren får istället för att avhjälpa felet återbetala köpeskillingen, varvid köparen skall återlämna varan i väsentligt oförändrat eller oförminskat skick eller, om detta ej är möjligt, i avräkning på köpeskillingen tillgodoräkna säljaren ett belopp som svarar mot värdet av det som behålles. Det belopp som säljaren skall återbetala
till köparen skall minskas med den ersättning som köparen skäligen skall betala
för avkastning och nytta av varan samt dessutom med ett belopp som svarar mot varans värdeminskning.

27. Köparen skall bära kostnaden och stå risken för transporten av felaktiga
delar till säljaren, medan säljaren skall bära kostnaden och stå risken för transporten av i utbyte levererad eller reparerad vara till den i avtalet angivna bestämmelseorten eller – om sådan icke finnes angiven – till leveransorten.
Om säljaren utför i punkt 26 omnämnda reparationer hos köparen, skall denne erlägga reskostnader och traktamenten avseende res- och arbetstid för säljarens personal.

28. Felaktiga delar som utbytts i enlighet med punkt 23, skall ställas till
säljarens förfogande.

29. Om säljaren oaktat anmodan icke inom skälig tid uppfyller sina förpliktelser enligt punkt 26, har köparen rätt att antingen låta utföra nödvändiga reparationer eller låta tillverka ny vara på säljarens bekostnad, under förutsättning att han därvid förfar med omdöme, eller, om felet är väsentligt för köparen och säljaren insett eller bort inse detta, häva avtalet i vad avser den del av varan, som till följd av säljarens underlåtenhet icke kunnat tas i avsett bruk. Härvid skall avräkning
ske enligt punkt 26, tredje stycket.
Säljarens skyldighet att själv utföra i punkt 26 angivna åtgärder och att ersätta köparen enligt förevarande punkt är begränsad till en kostnad som sammanlagt motsvarar15 procent av priset för varan.

30. Säljarens ansvar avser icke fel som beror på av köparen tillhandahållet material eller på av denne föreskriven konstruktion.

31. Oavsett vad som stadgas i punkterna 23-30 gäller icke säljarens förpliktel- ser längre än femton månader från den ursprungliga garantitidens början.

32. Säljarens ansvar avser endast fel som uppstår under de i avtalet förutsedda arbetsförhållandena och vid riktig användning. Det omfattar icke fel förorsakade
av bristfälligt underhåll eller oriktig montering från köparens sida, ändringar utan säljarens skriftliga medgivande, av köparen oriktigt utförda reparationer, normal förslitning eller försämring. Säljaren har inte något ansvar för fel utöver vad som föreskrivs i punkterna 23 – 31. Detta gäller varje förlust felet kan orsaka som exempelvis produktionsbortfall, utebliven vinst och annan ekonomisk följdförlust.
Produktansvar

33. Köparen skall hålla säljaren skadeslös i den utsträckning säljaren åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust som säljaren inte ansvarar för gentemot köparen enligt andra och tredje styckena i denna punkt. Säljaren ansvarar inte för skada som godset orsakar
a/ på fast eller lös egendom eller följderna av sådan skada, om skadan inträffar då godset är i köparens besittning eller
b/ på produkter framställda av köparen eller på produkter i vilka köparens produkter ingår.
Nämnda begränsningar i säljarens ansvar gäller inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.
Framställer tredje man krav mot säljaren eller köparen på ersättning för skada eller förlust som avses i denna punkt, skall andra parten genast skrifligen underrättas härom.
Säljaren och köparen är skyldiga att låta sig instämmas till den domstol eller skiljenämnd som behandlar ersättningskrav mot någon av dem, om kravet grundas på skada eller förlust som påstås vara orsakad av det levererade godset. Det inbördes förhållandet mellan köparen och säljaren skall dock alltid avgöras på sådant sätt som anges i punkt 42.
Befrielsegrunder

34. Om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet - såsom t ex krig, myndighetsingripanden, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer – som en part inte skäligen kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder han inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna, skall han i motsvarande grad befrias från sin förpliktelse att på sätt som avtalats avlämna eller ta emot varan.

35. Inträffar sådan omständighet som nämns i punkt 34, bör den part som berörs därav utan uppskov skriftligen underrätta den andra parten.

36. Utöver köparens rätt att häva avtalet på grund av leveransförsening enligt punkt 15 och säljarens rätt att häva avtalet på grund av köparens försummelse att ta emot varan enligt punkt 18 eller att betala för den enligt punkt 21 har vardera parten, om avtalets fullgörande under sex månader omöjliggörs på grund av sådan omständighet, som avses i punkt 34, genom skriftligt meddelande till motparten rätt att häva avtalet.
Begränsning av skadeståndsskyldigheten

37. Föreligger för part enligt dessa bestämmelser ansvarsgrundande om- ständigheter, skall skadestånd endast utgå för sådan skada, som vid tiden för avtalets slutande skäligen kunnat förutses som en typisk följd av dessa omständigheter, och med de i punkterna 38 och 39 ytterligare angivna begränsningarna.

38. Det åligger part som gör gällande att avtalsbrott föreligger att vidta skäliga åtgärder för att begränsa uppkommande skada. Underlåter han detta skall skadestånd, som eljest skolat utgå, jämkas eller helt bortfalla.

39. Det sammanlagda belopp, som säljaren kan bli skyldig att utge till köparen på grund av köpet, är begränsat till ett belopp motsvarande 15 procent av priset för varan, dock högst 10 basbelopp enligt lagen om allmän försäkring (SFS 1962:381).
Preskription

40. Anspråk mot säljaren förfaller om domstols- eller skiljeförfarande enligt punkt 42 inte inleds inom två år från varans avlämnande.
Export- och importlicens, förbud mot re-export m m

41. Köparen förbinder sig
a) att i erforderlig omfattning medverka för erhållande av export- eller importlicens för den köpta varan och att därvid lämna i alla avseenden riktiga och fullständiga uppgifter
b) att vid eventuell re-export av varan eller annan vara i vilken den köpta varan helt eller delvis ingår, inhämta erforderliga tillstånd och följa gällande bestämmel- ser
c) att vid försäljning ålägga den som köper varan samma förpliktelser som åvilar köparen enligt b) ovan.
Domstols- och skiljeförfarande

42. Säljarens fordran på köpeskilling skall vid utebliven betalning kunna indrivas genom ansökan om betalningsföreläggande och tvister rörande mindre än 10 basbelopp enligt lagen om allmän försäkring (SFS 1962:381) skall avgöras vid allmän domstol.
Övriga tvister härrörande från avtalet får ej dragas under domstols prövning genom käromål, genkäromål eller kvittningsinvändning utan skall avgöras av skiljemän enligt gällande lag om skiljemän och med tillämpning av svensk rätt.
 

 

För privat kunder gäller nedan.
 
Priser

Alla priser på wallox.se. är angivna i svenska kronor (SEK) och är exklusive 25% moms och priset uppdateras med gällande moms vid betalning.
 
Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel. Vid prisjusteringar på lagd beställning så informeras du alltid om detta och har då din fulla rätt att ändra eller annullera din beställning.
 
 
Beställning

Beställning av produkter görs via wallox.se's webbshop. När din beställning är genomförd bekräftas ditt köp genom en orderbekräftelse via den e-postadress du har uppgett. Orderbekräftelsen genereras automatiskt av wallox.se databas utan manuell översyn. Vid eventuella felaktigheter i t.ex. pris, leveranstid etc. förbehåller sig wallox.se rätten att korrigera detta i efterhand. I dessa tillfällen tar vi kontakt med kunden och informerar om situationen. 
 
Man måste vara 18 år eller äldre för att få handla på wallox.se. Köp gjorda av personer under 18 år upphävs automatiskt. Vi reserverar oss för eventuella fel på hemsidan. 
 
Vid förekomst av eventuella falska beställningar eller andra bedrägeriförsök så kommer ärendet att polisanmälas.
 
 
Frakt

Hos wallox.se använder vi en enhetsfrakt på 255 SEK ex moms. Denna avgift är oberoende av orderns värde och storlek. Expeditionsavgiften är en avgift som täcker hantering av ordern och emballagekostnader och ingår i fraktkostnaden.
 
Din beställning skickas direkt från vårt lager och skickas med Posten.
 
 
Leverans

Leveransstiderna på vår sida uppdateras automatiskt genom vårt system. Skulle dessa leveranstider mot förväntan inte hålla, kommer wallox.se snarast möjligt meddela kunden om detta.
 
Vi förbehåller oss för utgående varor och varor som är slut på leverantörens lager. wallox.se kan inte hållas ansvariga för förseningar och ev. kostnader som beror på förseningar. Heller inte i tillfällen med fellevererade varor eller defekta varor. 
 
Skulle en order bli levererad i flera omgångar, t.ex. på grund av att den levereras från flera olika leverantörer, betalar mottagaren inte ytterligare leveransomkostnader.
 
Konsumenten har rätt att häva köpet utan extra kostnad vid en eventuell försening. OBS! Detta gäller ej produkter som ej är lagerförda och som produceras efter kundens beställning. Då måste förseningen vara av betydande art.
 
 
Mottagande av varan/varorna

Transportskador
Alla skador som kan uppstå under transporten hem till dig står wallox.se för. Om du vid mottagandet mot förmodan skulle upptäcka att försändelsen är transportskadad är det viktigt att du genast på plats anmäler detta till speditören/servicestället genom att notera skadan på fraktsedeln innan leveransen kvitteras.
 
Anmäl därefter skadan direkt till vår kundtjänst så att vi på bästa sätt kan hjälpa dig med reklamationen. Detsamma gäller för eventuella dolda skador som upptäckts på försändelsen. Vi ber dig att göra denna anmälan till oss inom 6 arbetsdagar från mottagandet av leveransen. Det är därför viktigt att du avemballerar och inspekterar dina produkter noggrant direkt efter att leveransen har utförts.
 
Om skada har uppstått så får du under inga omständigheter använda produkten utan du ska omgående kontakta vår kundtjänst. Det är också viktigt att du sparar emballaget så att skadan ska kunna besiktigas vid handläggning av skadeärendet. Beroende på skadans omfattning byts produkten ut eller så skickas en reparatör hem till dig för att åtgärda felet.
Om det finns synliga skador på paketet rekommenderar vi att du vägrar att ta emot leveransen. Detta kan underlätta hanteringen av reklamationen, så att vi kan hitta en snabb lösning. 
 
Reklamation / Garanti

wallox.se följer konsumentköplagen vid alla reklamations- och garantiärenden. Det betyder att alla produkter hos oss har minst 1 års garanti och alltid 3 års reklamationsrätt. 
Vid fel som täcks av garanti eller reklamationsrätt tillämpar wallox.se av följande: utbytning av varan, utskick av reservdel eller en reparatör för besiktning av produkten. I de fall då en servicetekniker skickas ut i ett garantiärende och inga fel kan konstateras, eller om felet är självåsamkat t ex pga. felmontering eller handhavandefel, debiteras kunden för eventuella kostnader som kan uppstå. 
 
Reklamationsrätten betyder att du som kund kan reklamera över fel på en produkt som uppstår inom 36 månader efter köpet (3 år). Det är dock en förutsättning att dessa fel inte har uppstått som följd av felaktig användning, felaktig montering eller andra handhavandefel. 
 
wallox.se ska kontaktas innan varor/varorna eventuellt skickas retur.
 
wallox.se står för transportkostnaderna i förbindelse med reklamation/felleverans och skickar er en retursedel.
 
wallox.se täcker inte utgifter och kostnader i samband med montering eller demontering av defekta produkter. Om du anlitar en rörläggare/rörmokare eller annan fackman sker det helt för egen räkning. Om vi vid behandling av reklamation skickar en reservdel, görs detta för att skynda på ärendet - utbytningen av delen är för egen räkning. Om du inte själv kan byta ut den tillsända delen är du välkommen att kontakta vår kundtjänst så kan vi skicka dig en retursedel så att du kan skicka in hela produkten och få delen utbytt.
 
wallox.se kommer att följa Allmänna reklamationsnämnden rekommendationer i en eventuell tvist.
 
 
Ångerrätt/Öppet köp

Som privatkund har du 14 dagars öppet köp, när du handlar hos wallox.se
 
Allt du ska göra är att se till att varan är försvarligt emballerad och inlämnad till posten eller annan fraktfirma, senast 14 dagar efter att du har mottagit varan. Du betalar själv returfrakten till oss.
 
För att kunna använda dig av ångerrätten ska varan returneras i samma skick och i samma antal som när du mottog den. Varans värde får inte förringas, detta gäller också för emballaget. Om varan är skadad eller på annat sätt förringad i värde och det beror på dålig inpackning, emballering eller avsaknad av det samma, mister du din ångerrätt. Varan för inte vara använd eller att man har använt förbruknings artiklar.
 
Konsumenten har själv ansvaret för att returvaran kommer fram till vår returadress i ett helt tillstånd.
 
Vid returnering placeras därför varan i producentens originalemballage och packas härefter in i korrekt fraktemballage. Du får inte sätta på klistermärken eller skriva direkt på originalemballaget. Alla märkningar, klistermärken och eventuell skrift ska placeras på fraktemballaget.
 
När vi har mottagit varan och kontrollerat att den lever upp till ovanstående villkor för användning av ångerrätten, återbetalar vi hela köpesumman (ej frakt) till dig via samma betalningssätt som du använt dig av när du betalat för din order. Vid Klarna fakturabetalning återbetalar vi pengarna till Klarna som skapar ett returärende och betalar tillbaka pengarna till kunden. Om fakturan inte har betalats, makulerar vi istället densamme.
 
Vid banköverföring är det viktigt att du i din retur ansökan upplyser om dina kontouppgifter.
 
Anser vi att varan inte uppfyller kraven för returnering enligt ovanstående villkor, kontaktar vi Er via e-post eller telefon. 
 
 
OBS! Returvaror ska skickas som företagspaket. Varor som skickas i retur till ett ombud/utlämningsställe hämtar vi inte ut - varan skall skickas i retur med leverans direkt till vår adress.
 

 
Sekretess och säkerhet

I samband med registrering och beställning så uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress, e-post, telefonnummer och personnummer.
 
Detta innebär att du godkänner att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.
 
 
PUL & anti-Spam policy

Personuppgiftslagen (1998:2004) anger att ingen registrering av personuppgifter får ske utan personens medgivande. När du klickar på beställ i vår webshop eller när du registrerar dig som kund hos wallox.se godkänner du att wallox.se lagrar de upplysningar vi behöver för att kunna fullfölja din beställning.
 
Du har rätt att ta del av dina personuppgifter som finns registrerade hos oss. För att lämna ut dessa uppgifter krävs enligt personuppgiftslagen, att du sänder in en undertecknad begäran till:
 
Wallox elektronik Sverige AB
Bispvägen 12
23941 Falsterbo
Sverige
 
Det är endast wallox.se som har tillgång till dina upplysningar och lämnar inte ut några upplysningar utan ditt godkännande, med undantag från rättsliga ärenden.
 
Som kund hos oss kan du få e-post rörande din order, betalning eller annan kommunikation som rör ditt köp samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden från oss.
 
E-postmeddelanden från tredje part eller angående varor som inte är direkt relaterade till vår verksamhet skickas inte. Du kan enkelt avregistrera dig via en länk i e-postmeddelandet. 
 
 
Cookies

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på nästan alla webbplatser för att ge besökarna tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie är möjlig att använda för att följa en användares surfande på sidan.
 
Vi använder oss av cookies för att rent tekniskt hålla reda på vad en användare gör på vår sida, inloggning, om användaren lagt något i varukorgen osv. Accepterar man inte cookies i sin webbläsare så kommer mycket av funktionaliteten på sidorna inte att fungera. 
 
Vill du inte acceptera cookies kan du göra inställningar i din webbläsare så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpinställningar för mer information.
 
 
 
 

 

Tillbaka
Top